СКОЛЬКО ВЫ МАКСИМАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Forex Forum — Learn Forex/ 外汇信号 / إشارات الفوركس / Форекс сигналы / สอนเล่น Forex / Tín hiệu Forex/

-(Blog)-
Disclaimer By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning forex online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to Forex trading in each language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or not. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock trading and forex, are very speculative and any investment in them should done carefully, desirably with a good personal risk management. Whether you are newbie in forex, part-time traders, or full-time forex traders. Forex trading, Stock Trading and commodity specultion have big potential rewards but also big potential risk.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any forex market or stock market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether a materials related to Forex trading in different language such as Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия). Whether newbie in forex tradeing, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about forex trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The people here maybe newbie in Forex trading, part time dorex traders, or full-time traders. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Investment tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments,forex currency pairs, or any products or forex courses. Whether it is in the section of Forex China (外汇中国), Forex Japan (外国為替日本), Forex Vietnam (Ngoại hối việt nam), Forex Thailand (ฟอร์เร็กซ์ประเทศไทย), Forex Indonesia, Forex Korea (한국의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) or any other language. All investors should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual financial and forex trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about forex and non-forex matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any forex traders and non-traders.

免責聲明 通過查看任何材料或使用本網站中的信息,您同意無論它是否與在線學習外匯有關,它都是通用的教育材料,並且您將不對由此處提供的內容造成的損失或損害負責。該網站是否包含與每種語言的外匯交易相關的材料都沒關係,例如外匯中國(Forex China),外匯日本(外國為替日本),外匯越南(Ngoạihốiviệtnam),外匯泰國,印度尼西亞的外匯,韓國的外匯(한국의),俄羅斯的外匯(ФорексРоссия)。投資金融產品有市場風險。金融產品(例如股票交易和外匯)具有很高的投機性,對它們的任何投資都應謹慎進行,最好具有良好的個人風險管理。無論您是外匯新手,兼職交易員還是全職外匯交易員。外匯交易,股票交易和商品投機具有巨大的潛在回報,但也具有巨大的潛在風險。

Рейтинг брокеров FOREX:

某些交易者過去和過去表現的價格變動絕不保證未來表現或任何外匯市場或股票市場的變動。本網站僅用於提供信息和討論目的。是否使用不同語言與外匯交易有關的材料,例如外匯中國(Forex China),外匯日本,外匯越南(Ngoạihốiviệtnam),外匯泰國(,外匯印度尼西亞(Forex Indonesia) ,韓國外匯市場(Forex Korea),俄羅斯外匯市場(ФорексРоссия)。不論是外匯交易的新手,兼職交易員還是全職交易員。無論是否涉及外匯交易,此處的任何人都不能對內容作任何保證或擔保。討論內容僅反映個人的觀點。這裡的人可能是外匯交易的新手,兼職dorex交易員或全職交易員。該網站對論壇成員評論的準確性(無論是否在線學習外匯)不承擔任何責任,並且對討論帖子不承擔任何責任或法律責任。

本網站上的投資教程,觀點和評論並不代表誰應該購買,出售或持有特定投資,外匯貨幣對或任何產品或外匯課程的觀點。無論是在“外匯中國”,“外匯日本”(外國為替日本),“外匯越南”(Ngoạihốiviệtnam),“外匯泰國”,“外匯印度尼西亞”,“外匯韓國”(한국)中, 거래,,),Forex Russia(ФорексРоссия)或任何其他語言。所有投資者在做出任何決定之前都應進行自己的獨立研究。

Khước từ Bằng cách xem bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng thông tin trong trang web này, bạn đồng ý rằng đó là tài liệu giáo dục chung cho dù đó là về việc học ngoại hối trực tuyến hay không và bạn sẽ không chịu bất kỳ ai chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại do nội dung được cung cấp ở đây. Sẽ không có vấn đề gì nếu trang web này chứa các tài liệu liên quan đến giao dịch Forex theo từng ngôn ngữ như Forex Trung Quốc (外汇 国 国), Forex Nhật Bản (為), Forex Việt Nam (Ngoại nam nam), Forex Thái Lan , Forex Indonesia, Forex Hàn Quốc (한국 의), Forex Russia (Форекс ооо Đầu tư vào sản phẩm tài chính chịu rủi ro thị trường. Các sản phẩm tài chính, như giao dịch chứng khoán và ngoại hối, rất đầu cơ và bất kỳ khoản đầu tư nào vào chúng nên được thực hiện cẩn thận, mong muốn với một quản lý rủi ro cá nhân tốt. Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch ngoại hối, giao dịch bán thời gian hoặc giao dịch ngoại hối toàn thời gian. Giao dịch ngoại hối, Giao dịch chứng khoán và đầu cơ hàng hóa có phần thưởng tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn.

Biến động giá trong quá khứ và hiệu suất trong quá khứ của một số nhà giao dịch nhất định không có nghĩa là sự đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc bất kỳ thị trường ngoại hối hoặc thị trường chứng khoán nào. Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và thảo luận trong trang web này. Liệu các tài liệu liên quan đến giao dịch Forex bằng các ngôn ngữ khác nhau như Forex Trung Quốc (外汇 国 国), Forex Nhật Bản (為 日本), Forex Việt Nam (Ngoại bảng nam), Forex Thái Lan , Forex Indonesia , Forex Hàn Quốc (의), Forex Nga (Форекс ооо Cho dù người mới tham gia giao dịch ngoại hối, giao dịch bán thời gian hoặc giao dịch toàn thời gian. Không ai ở đây có thể không bảo đảm hoặc đảm bảo về nội dung, cho dù đó là về giao dịch ngoại hối hay không. Nội dung thảo luận chỉ phản ánh quan điểm của từng người. Người dân ở đây có thể là người mới trong giao dịch Forex, người giao dịch dorex bán thời gian hoặc người giao dịch toàn thời gian. Trang web này không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bình luận của thành viên diễn đàn, cho dù học về ngoại hối trực tuyến hay không và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các bài đăng thảo luận.

Hướng dẫn đầu tư, ý kiến ​​và nhận xét được trình bày trên trang web này không thể hiện ý kiến ​​về việc ai nên mua, bán hoặc nắm giữ các khoản đầu tư cụ thể, cặp tiền ngoại hối, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc khóa học ngoại hối nào. Cho dù đó là trong phần Forex Trung Quốc (外汇 国 国), Forex Nhật Bản (為), Forex Việt Nam (Ngoại rút tiền nam), Forex Thái Lan , Forex Indonesia, Forex Korea ( 외환), Forex Russia (Ф е е е е о о or or or or or) hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Tất cả các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu độc lập của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Các ấn phẩm ở đây không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người cụ thể nào. Bạn nên có được lời khuyên giao dịch tài chính và ngoại hối riêng dựa trên hoàn cảnh cụ thể của riêng bạn trước khi đưa ra quyết định đầu tư trên cơ sở thông tin về ngoại hối và phi ngoại hối trên trang web này.

Надежные Форекс платформы:

Là người dùng, bạn nên đồng ý, thông qua việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, rằng bạn không nên sử dụng diễn đàn này để đăng bất kỳ nội dung nào mang tính lăng mạ, thô tục, đáng ghét và quấy rối đối với bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối và người không giao dịch nào.

Отказ Просматривая любой материал или используя информацию на этом сайте, вы соглашаетесь с тем, что это общеобразовательный материал, независимо от того, идет ли речь об обучении форекс в Интернете или нет, и вы не несете ответственности за утерю или ущерб, понесенный в результате содержания, представленного здесь. Не имеет значения, содержат ли этот сайт материалы, относящиеся к торговле на Форексе на каждом языке, такие как Форекс Китай (外汇 中国), Форекс Япония (外国 為 替 日本), Форекс Вьетнам (Ngoại hối việt nam), Форекс Таиланд , Форекс Индонезия, Форекс Корея (한국 의 외환 거래), Форекс Россия (Форекс Россия) или нет. Инвестиции в финансовый продукт подвержены рыночному риску. Финансовые продукты, такие как торговля акциями и форекс, очень спекулятивны, и любые инвестиции в них должны осуществляться осторожно, желательно с хорошим управлением личными рисками. Являетесь ли вы новичком на рынке Форекс, трейдерами с частичной занятостью или трейдерами с полной занятостью. Форекс, биржевая торговля и товарные спекуляции имеют большие потенциальные выгоды, но также и большой потенциальный риск.

Движение цен в прошлом и прошлые результаты деятельности некоторых трейдеров ни в коем случае не являются гарантией будущих результатов или какого-либо движения на рынке форекс или фондовом рынке. Этот веб-сайт предназначен только для ознакомления и обсуждения. Будь то материалы, относящиеся к торговле на Форексе на разных языках, таких как Форекс Китай (外汇 中国), Форекс Япония (外国 為 替 日本), Форекс Вьетнам (Ngoại hệi việt nam), Форекс Таиланд , Форекс Индонезия , Форекс Корея (한국 의 외환 거래), Форекс Россия (Форекс Россия). Будь то новичок в торговле на рынке Форекс, трейдеры с частичной занятостью или трейдеры с полной занятостью. Никто здесь не может дать никаких гарантий в отношении контента, будь то торговля на рынке Форекс или нет. Содержание обсуждения отражает мнение только отдельных людей. Люди здесь могут быть новичками в торговле на Форексе, трейдерами с частичной занятостью или трейдерами с полной занятостью. Веб-сайт не несет ответственности за точность комментариев участников форума, будь то изучение форекс онлайн или нет, и не будет нести никакой юридической или юридической ответственности за публикации обсуждений.

Учебное пособие по инвестициям, мнения и комментарии, представленные на этом сайте, не отражают мнения о том, кто должен покупать, продавать или держать конкретные инвестиции, валютные пары форекс или какие-либо продукты или курсы форекс. Будь то в разделе Forex Китай (外汇 中国), Forex Япония (外国 為 替 日本), Forex Вьетнам (Ngoại hối việt nam), Forex Таиланд , Forex Индонезия, Forex Корея (한국 의 외환 거래), Forex Russia (Форекс Россия) или любой другой язык. Все инвесторы должны провести собственное независимое исследование, прежде чем принимать какое-либо решение.

Публикации в данном документе не принимают во внимание инвестиционные цели, финансовое положение или конкретные потребности какого-либо конкретного лица. Вам следует получить индивидуальную финансовую консультацию и рекомендации по торговле на рынке Форекс, исходя из ваших конкретных обстоятельств, прежде чем принимать инвестиционное решение на основе информации о форекс и не форекс на этом сайте.

Как пользователь, вы должны согласиться, принимая эти условия, что вы не должны использовать этот форум для публикации любого контента, который является оскорбительным, вульгарным, ненавистным и оскорбительным для любых форекс-трейдеров и не трейдеров.

Сколько зарабатывают трейдеры на Форекс? Реальные факты

Сколько зарабатывают трейдеры на валютном рынке? Такой вопрос, можно услышать практически от каждого, кто только начинает заниматься торговлей на Форекс.

Реальный доход трейдера, обсуждается и на многих форумах и на сайтах принадлежащих Дилинговым центрам и на других ресурсах соответствующей тематики. Но, к сожалению точной и достоверной информации по этому вопросу не так уж и много. И удивляться здесь нечему, ведь не каждый трейдер станет распространять свои секреты, да к тому же разглашать размер своих прибылей.

Предлагаем Вам вместе освятить данный вопрос и все же выяснить, сколько зарабатывают трейдеры на Forex?

Сколько зарабатывают успешные Форекс трейдеры. Примеры реальных доходов

Зарабатывать на курсовой разнице, причем ежедневно, может абсолютно любой вне зависимости от возраста и образования. Ведь Форекс, предоставляет каждому свободу в принятии решений и определении рабочего графика, а также возможность получать прибыль пропорционально к затраченному времени и усилиям. Помимо этого Форекс, это независимость. Уже миллионы трейдеров выбрали для себя валютный рынок в качестве своего основного источника получения доходов и зарабатывают своим умом.

Возьмем простой пример. Ричард Деннис, обычный посыльный, работавший в Чикаго на валютной бирже, смог заработать целое состояние, при том, что первоначально вложил в трейдинг, взятые взаймы 1 600 долларов.

Сразу отметим, что за 1 200 долларов он купил себе место на бирже, а оставшиеся 400 долларов вложил в качестве начального депозита. Эти 400$ молодой американец превратил в 200 млн., причем совершая сделки, имеющие средний уровень доходности, приблизительно 5%. Ричард считает для себя большой удачей, что начал свой путь трейдера обладая небольшим депозитом. Так он, достаточно много раз ошибаясь, приобретал бесценный опыт ведения торговли, но отдавал при этом за такое «обучение» сравнительно немного.

Следующий пример успешного трейдерства. По рейтингу, опубликованному в журнале «Trader Monthly», самый успешный в мире трейдер, это Джон Арнольд, 33-х летний американец, который за один год смог заработать на рынке Форекс практически 2 млрд. долларов.

Среди наших соотечественников, также есть успешные трейдеры, к примеру, Владимир Холодецкий, но он занимает должность управляющего инвестиционной компании, и как Вы понимаете, достаточно продолжительное время занимается наблюдением и изучением курсов валют. При всем этом, по словам Владимира, ему понадобилось почти полгода, чтобы изучить и понять те фундаментальные принципы Форекс трейдинга.

И таких примеров можно найти множество, поэтому как видите реальный доход трейдеров, может быть и миллионным и миллиардным. Но не все трейдеры становятся миллионерами. Какова же реальность?

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Обзоры рейтингов. Сколько может трейдер заработать в среднем согласно статистике?

Задаваясь вопросом, сколько зарабатывают трейдеры на валютном рынке, можно найти много противоречивой информации. К примеру, в начале 2000-x годов, когда валютный рынок только развивался в России, можно было говорить о доходах не менее 1000% годовых. Сегодня же мы все чаще встречаем информацию, где говорится о 30-90% прибыли.

Почему такая разница и сколько в действительности можно заработать трейдингом?

Средний доход трейдера в месяц, если торговать грамотно и соблюдать все правила управления капиталом, в зависимости от стратегии и методов торговли, а также сложившихся на рынке условий, может составлять от 5% до 100% и больше.

Если рассматривать процентность прибыли в деньгах то можно увидеть, что от 100$ 20% прибыли будет составлять 20$, а от 500 000 – 100 000. Как видите разница очень существенная. Поэтому реальный доход в месяц, при одинаковых процентах прибыли у разных трейдеров очень отличается.

Сколько же процентов прибыли можно получить на рынке Форекс?

Теоретически, данная величина может быть неограниченной. Другими словами, в месяц трейдер может получать и сотни и тысячи процентов прибыли. Но чтобы не гадать как да что, давайте посмотрим на профессионалов, сколько они получают в данной области прибыльных процентов.

Лучшие же из них, могут иметь чистую прибыль около 40%, после выплаты налогов и всевозможных комиссий. Эти цифры реальны для тех, кто управляет большими капиталами и подтверждает свой профессионализм на протяжении десятилетий.

Что же касается частных трейдеров, то размер их капитала значительно меньше. Но при этом, у них есть возможность пользоваться большим кредитным плечом, что в принципе кардинально ситуацию не меняет (касательно размера капитала) и реальный доход опытного трейдера, если его риск разумен, будет также составлять от 20% и выше.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Отвечаем на вопросы: Настолько ли трудно заработать начинающим?

Российские трейдеры. Сколько зарабатывают они?

Сегодня, вопрос о заработке российского трейдера на рынке Форекс уже не такой риторический, как это было раньше. На официальных веб-ресурсах брокеров Вы можете изучить статистику заработка трейдеров. Но, как правило, здесь размещены очень впечатляющие показатели – от 200% и больше.

Спорить не станем, везение в торговле является важным фактором, но нас интересует статистика за более продолжительный временной период. И изучив, ее данные мы видим, что средняя доходность опытных и успешных трейдеров варьируется все в тех же рамках – от 20 до 90%. Необходимо учесть, что в месяц можно получить и 300% прибыли, а можно и 5%, т.е. раз на раз не приходится, поэтому лучше ориентироваться на средние показатели.

Что же делать, чтобы заработок на Форекс был стабильным?

Основой стабильного заработка является грамотное отношение к рискам. Применяя в торговле высоко рисковые стратегии и методы, конечно можно получать и высокие проценты прибыли, но при этом и вероятность потерь увеличивается в разы. Если, наоборот, придерживаться излишней осторожности, то можно вообще ни чего не заработать и оставаться с нулевым процентом прибыли.

Кстати необходимо отметить, что именно такие проценты доходности показывают самые известные ведущие фонды, в которых работают наилучшие специалисты мира финансов.

Факторы, влияющие на реальный заработок трейдеров

На реальный доход трейдера оказывает влияние множество факторов, основными из которых являются:

рыночная ситуация. Хорошо предсказуемые и сильные ценовые движения на рынке происходят с различной регулярностью, что влияет на интенсивность возникновения прибыльных ситуаций.

Иногда выгодные ситуации, при которых можно совершить прибыльную сделку возникают на протяжении торгового дня по несколько раз. А иногда их можно ждать неделями;

объем и скорость роста либо снижения цен. К примеру, сделки, заключаемые в самый выгодный момент и по самым лучшим расценкам, при соблюдении всех норм правильной торговли, могут в один день принести прибыль в несколько тысяч долларов, а в другой всего несколько десятков; размер депозита. Реальный доход трейдера напрямую связан с размером его депозита. При небольшом счете необходимо применять осторожные методы ведения торгов, что приводит к пропуску многих потенциально выгодных сделок.

Более крупные счета, дают возможность осуществлять наиболее надежные сделки с хорошим объемом. При этом проводить сделки, имеющие среднюю надежность можно с использованием минимального количества валюты. Данный подход дает возможность достаточно ощутимо увеличить процент прибыли;

степень рискованности выбранной стратегии. Реальный доход трейдеров во многом зависит от ограничений по размеру допустимого риска. Трейдер данные ограничения ставит себе самостоятельно, в зависимости от своих личных финансовых возможностей и размера торгового счета. умение прогнозировать. Грамотные трейдеры всегда при заключении сделок применяют комплексный подход.

Другими словами, они стараются максимально точно спрогнозировать, как будет вести себя основной тренд, объективно оценивают сложившуюся рыночную ситуацию и т.п.

Как самому стабильно начать зарабатывать в трейдинге на Forex?

Чтобы реальный доход стабильно приумножался необходимо допускать как можно меньше ошибок. А для этого следует придерживаться таких несложных принципов:

пройдите обучение. Без знания азов о том, как работает валютный рынок, Вы не сможете его проанализировать и принять какое-либо самостоятельное решение;

полученные знания закрепите, торгуя на дэмо счете. Вы сильно рискуете, если пропустите данный момент. У Вас не получится без опыта такой торговли трезво оценивать рыночные ситуации, которые будут складываться на Форекс;

к торговле подходите комплексно. При ведении торгов применяйте несколько видов анализа и не забывайте прислушиваться к тому, что говорят ведущие аналитики. Только так можно правильно предугадать направление тренда и совершить минимум ошибок;

придерживайтесь правил риск-менеджмента;

соблюдайте рабочий режим. Многие, гоняясь за прибылью, теряют аппетит и лишаются сна, а это только увеличивает их шансы на совершение грубых ошибок. Запомните – успешные трейдеры категорически не рекомендуют целыми сутками сидеть у монитора.

Если Вы не желаете, сами вести торги и Вам больше интересно доверительное управление, то чтобы реальные доходы были стабильными, при выборе управляющего следует ориентироваться непосредственно на его среднюю доходность, взятую за продолжительный временной период. Особое внимание обратите на так называемые сверхдоходы и просадки. Первые говорят о чрезмерном риске, а вторые об отсутствии умения управлять капиталом.

Идеальный вариант – поднимающаяся плавно кривая доходов, наблюдаемая на протяжении длительного периода. Такому специалисту свои капиталы доверять можно смело.

Реально ли заработать на Форекс? Сколько зарабатывают трейдеры?

Наверняка, каждый когда-то задавался вопросом: а реально ли заработать на Форекс? Или это все неправда и нет тех кто зарабатывает? Есть ли те, для кого заработок на Форексе является основным доходом? И если люди правда зарабатывают на Форексе, то сколько?

Давайте же попробуем разобраться и ответить на эти вопросы. Итак,

Реально ли заработать на Форексе? Форекс — это развод или нет? Может ли торговля на Форексе стать основным доходом?

Если ответить коротко, то да — заработать на рынке Форекс реально. Нет — рынок Форекс это не развод. Подробнее о том, что такое рынок Форекс и как это функционирует мы обсуждали в этом уроке. И да, торговля на рынке Форекс может стать для человека основным видом дохода и обеспечить ему жизнь. При чем в отдельных случаях, торговля на рынке Форекс может обеспечить достаточно безбедное существование.

Если же разбираться детальнее, то правда в том, что не всем удается заработать на рынке Форекс. И далеко не потому что Форекс это развод. А потому что те, кто постоянно зарабатывают на Форексе достигли такого уровня мастерства, что как только на рынке появляется новичок — опытные трейдеры просто «сжирают» его. Торговля на рынке Форекс требует не только теоретической подготовки, но и незаменимого ничем опыта реальной торговли.

Только реальный рынок может сделать человека трейдером.

Книги и обучающая литература позволяют сделать процесс становления трейдером максимально мягким и безболезненным. Мы не говорим, что книги по трейдингу бесполезны — наоборот, мы утверждаем, что именно теоретическая подготовка поможет Вам сэкономить на первых порах деньги на рынке, быстрее сориентироваться на практике как работает все то, о чем Вы только читали, и в конечном итоге, эти знания вместе с опытом помогут Вам зарабатывать на хлеб с маслом и даже с икрой.

По статистике, которую Вы можете найти на различных информационных ресурсах зарабатывают только примерно 10% трейдеров. По нашему опыту мы можем утверждать, что эта цифра близка к реальной. Только один человек из десяти, торгующих на Форексе, зарабатывает больше, чем проигрывает. К сожалению, это правда.

Если говорить о том, сколько времени нужно, чтобы научиться стабильно торговать в плюс, то исходя из нашего опыта, можем сказать, что в среднем требуется от двух до четырех лет, чтобы человек получил необходимые знания и опыт торговли, которые бы позволили ему стабильно зарабатывать на рынке Форекс.

Можно ли начать зарабатывать на рынке Форекс быстрее?

Конечно, можно. Многие сегодня зарабатывают просто инвестируя в торговлю на рынке Форекс. В двух словах, существуют счета, куда люди вкладывают деньги и получают процент от прибыли пропорционально своей доли в этом счете. Управляющим этого счета является трейдер, как правило, с многолетним опытом. Ему это выгодно, потому что за управление инвестициями он получает дополнительную прибыль. Также торговля бОльшим капиталом при меньшем кредитном плече снижает риски при торговле для всех. Подробнее о том, что такое ПАММ счета, как они работают и как стать инвестором, мы рассматривали в этом уроке (нажать для перехода к уроку). Также напомним, что проект FX-BULLS.com занимается БЕСПЛАТНЫМ консультированием, всех желающих инвестировать в рынок Форекс. Вы можете оставить свою заявку на консультацию здесь.

Сколько зарабатывают трейдеры?

Задавать такой вопрос, все равно что стараться узнать среднюю температуру по больнице. Но если стараться оставаться максимально объективным, то в среднем трейдеры зарабатывают от 15% до 20% в год от суммы, которая была выделена на торговлю. Также стоит сказать, что лучшие трейдеры могут зарабатывать в среднем 20% не в год, а в месяц. То есть успешный трейдер, который начал в этом месяце торговать с суммой $50’000, может закончить этот месяц с прибылью в 10 тысяч долларов. Соответственно доход этого трейдера за год может составлять, приблизительно, сотню тысяч долларов. В зависимости от кредитного плеча, используемого при торговле, эта сумма может увеличиваться пропорционально рискам.

В заключении этой статьи, хочется сделать вывод, что торговля на рынке Форекс — не самое простое занятие, и это правда, которую от Вас никто не будет скрывать. Но также не стоит забывать, что это занятие, которому:

— При желание может научится каждый (начать обучение Вы можете прямо сегодня на нашем сайте вместе с нашим БЕСПЛАТНЫМ обучающим курсом «Форекс с нуля» ),

— Не требует от Вас быть привязанным к офису,

— И главное, может приносить солидную прибыль, если Вы профессионал в своем деле.

Конечно же, если говорить о заработке на рынке Форекс, нельзя не упомянуть о честности Форекс брокера. Кто такой Форекс брокер, мы обсуждали в этом уроке. Ознакомиться с независимым рейтингом одних из лучших брокеров мира Вы можете здесь.

Спасибо за Ваше внимание. Если у Вас остались вопросы, которые Вы хотели бы обсудить с нашими консультантами, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

6 Forex миллионеры, которых вы никогда не слышали

Торговля на Форекс была признана одним из самых быстрых способов накопления финансового богатства за короткий промежуток времени. Потенциал прибыли, который предлагает рынок форекс, практически неограничен.

Трейдеры Форекс могут зарабатывать тысячи долларов в одночасье каждый раз, когда они могут точно предвидеть будущее направление движения обменного курса или просто понимая влияние любого экономического релиза и изменения денежно-кредитной политики на оценку валюты.

Число простых людей и неквалифицированных рабочих, которые научились торговать и перешли из грязи в князи, увеличивается с каждым годом. С этим, как говорится, Форекс трейдеры терпят неудачу , по-прежнему. Форекс — это не схема быстрого обогащения.

Ниже вы найдете наш список миллионеров 6 Forex, о которых вы, вероятно, никогда не слышали.

Сандиле Шези
Сандил Шези, АКА Самый молодой южноафриканский миллионер, который зарабатывал себе на жизнь, родился в 1993 году на пыльных улицах Умлази — одном из самых бедных проектов Южной Африки.

Его шаткие условия жизни вынуждают его продавать кексы и использовать одежду на улице, когда ему было 12 лет.

Столкнувшись с серьезными экономическими трудностями в детстве и юности, он был целеустремлен и полон решимости преодолеть крайнюю нищету, которая его окружала.

В возрасте 24 лет его собственный капитал составляет более 2.3 миллиона долларов США.

Этот молодой трейдер Форекс смог получить все свои деньги от инвестиций на рынке Форекс без какого-либо официального финансового или экономического фона.

Он научился торговать, читая статьи от Зандиле Зугу, известного южноафриканского СМИ и магната по добыче полезных ископаемых, и посещая семинары Джорджа Ван дер Рита.

В настоящее время Сандиле Шези хочет поделиться своими знаниями о трейдинге и инвестиционной стратегией форекс с южноафриканцами, по этой причине он создал Глобальный институт форекс (GFI), который является институтом обучения форекс, где он предлагает программы обучения из первых рук всем, кто заинтересован в том, чтобы стать профессиональным трейдером форекс и новым миллионером.

Его стратегия Fx — Называется глобальный форекс
Его совет начинающим трейдерам — Узнайте как можно больше и подражайте успешным трейдерам, удача не имеет ничего общего с инвестированием.

Фрэнсис Хант

Фрэнсис Хант, известный на рынке Снайпер, родился в 1968 году в Великобритании.

У него не было формального финансового или экономического образования. Тем не менее, ему удалось стать частью 10% успешных трейдеров форекс, которые постоянно зарабатывали деньги от своих инвестиций.

Он сообщил, что изначально он получил свою инвестиционную стратегию на основе фундаментального анализа финансовой и экономической информации, напечатанной в британских газетах.

Он утверждал, что заработал более 10 миллионов долларов на форексе.

В настоящее время он активный трейдер, финансовый советник и преподаватель трейдинга. Он разработал торговую стратегию под названием «Воронка волатильности охоты», которая основана на искусстве торговли на прорыве или торговле при высокой вероятности прорыва в моделях графика обменных курсов для получения максимально возможной прибыли за кратчайший период.

Его стратегия Fx — называется воронкой волатильности охоты
Его совет начинающим трейдерам — научиться читать диаграммы и понимать сигналы прорыва.

Тимоти Skyes

Тимоти Скайс родился в Коннектикуте в 1981 году.

Получив 12,415 4,748,000 долларов США от своего бар-мицвы, он сумел превратить эти деньги в 7 XNUMX XNUMX долларов за XNUMX-летний период.

Его чистая стоимость рассчитана на 20 миллионов долларов в 2022 году.

Он инвестировал в рынок форекс и смог разработать успешную стратегию инвестирования, которая оказалась правильной за последние 15 лет.

В настоящее время он все еще торгует на рынке Форекс и на рынке копеечных акций. Кроме того, он разработал учебный курс для начинающих трейдеров под названием Penny Stocking Silver и Tim’s Millionaire Challenge, где он утверждает, что любой из его учеников может заработать 1 миллион долларов США за пару месяцев.

Его стратегия Fx — называется Penny Stocking
Его совет начинающим трейдерам — Узнайте о рынке и только следуйте сигналам от проверенных успешных трейдеров.

Бинни Онг

Бинни Онг родилась в 1978 году в Сингапуре.

Она начала торговать на рынке Форекс в возрасте 20 лет, а в 36 лет она частично ушла с работы, чтобы больше времени уделять рынку валют.

В свои 30 лет она заявила, что заработала свой первый миллион на инвестиционном доходе в Fx, после чего она заработала еще несколько миллионов, она сообщила: «Сейчас она финансово свободна и самодостаточна для своей семьи до самой смерти».

После того, как она стала известным успешным трейдером на валютном рынке, она была приглашена несколькими брокерскими фирмами, банками и биржей Сингапура, чтобы выступить с речами и поделиться своей инвестиционной стратегией о том, как получить более 10,000 XNUMX пипсов.

За последние 5 лет она создала три разные торговые школы. Комната пришельцев, в которой она делится своими личными мыслями и советами, онлайн-мастер Форекс, который обучает основам торговли на Форекс, и живые семинары Terraseeds.

Стратегия Fx — Называется ForexMaster и Terraseeds.
Ее совет для новых трейдеров — Дисциплина — это ключ к успеху на форексе, а образование — путь, который к этому ведет.

Мэтт Гланко

Мэтт Гланко родился в 1987 году.

Он был учеником низшего класса без каких-либо специальных навыков или хорошего отношения. Он терпел неудачу в колледже, по этой причине он решил бросить учебу.

В возрасте 24 лет он был в полном беспорядке, у него было более 3 рабочих мест, чтобы оплачивать счета, и он никогда не мог сводить концы с концами. В 25 лет он был нанят в качестве личного помощника.

Работа включала ежедневное питание и комнату для него. Проработав там два месяца, он открыл свой первый торговый счет на форексе всего за 500 долларов США. Он сэкономил столько, сколько мог, чтобы увеличить свои вложенные средства.

В свои 28 лет он заработал свой первый миллион долларов из своей прибыли в иностранной валюте, а в следующие 6 месяцев он удвоил его.

Сегодня он имеет более 1.7 миллиона долларов в своем портфеле форекс. Он предлагает семинары и курсы по торговле круглый год.

Его стратегия fxy — Технический анализ и сигналы
Его совет для новых трейдеров — Посвятите все свое свободное время тому, чтобы научиться торговать и начать торговать как можно скорее, инвестируйте столько, сколько можете себе позволить.

Эрик Финман

Эрик Финман родился в 1999 году в штате Айдахо, США.

Когда ему было 12 лет, он учился дома. Будучи дома, один из его учителей на самом деле сказал ему, что «его единственное будущее — работать в Макдональдсе».

В мае 2022 года его бабушка подарила ему 1000 долларов, которые он вложил в биткойны.

В то время биткойн стоил 12 долларов за монету.

Фидман продал свои первые биткойн-инвестиции в 2022 году, когда они были оценены в 1200 долларов за штуку, что принесло ему прибыль в размере 100,000 XNUMX долларов.

В 2022 году Финман запустил образовательную онлайн-компанию под названием Botangle, где такие же ученики, как он, могли находить учителей через видеочат.

В январе 2022 года finman продал свой онлайн-бизнес за 300 биткойнов. В то время биткойны стоили около 200 долларов за монету.

Сегодня Finman владеет 401 биткойном, который имеет текущий рынок стоимость более 4 миллионов долларов США.

В его портфеле форекс есть и другие криптовалюты. Он считает торговлю криптовалютами лучшей возможностью для создания богатства в истории человечества.

Он является активным трейдером криптовалют Fx. Сегодня он отвечает за вложение денег своей семьи на рынок криптовалют. Он не пойдет в колледж, так как считает это пустой тратой времени и денег.

Вдобавок его родители сказали ему, что если он станет миллионером к 18 годам, они не заставят его посещать колледж. Думаю, в ближайшее время он не пойдет в институт!

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СКОЛЬКО ВЫ МАКСИМАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ФОРЕКСЕ